Пт, 02.10.2020, 01:15

Уважаемые дамы и господа!

Прдставляем Вашему вниманию текст типового договора с нашей компанией. Такой договор закллючается с каждым Клиентом. Это гарантирует уверенность в том, что каждый Клиент действительно получит качественные юридические услуги. 

 


1. Загальні положення
Сторони погодили, що терміни, використані в цьому Договорі мають нижче наведене значення:
1.1. Юридична компанія – зареєстроване, у відповідності до діючого в Україні законодавства, Товариство з обмеженою відповідальністю, основною метою діяльності якого є отримання прибутку шляхом надання послуг.
1.2. Клієнт – резидент або нерезидент, фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, що потребує отримання юридичних послуг, сприяння реалізації прав та законних інтересів та за власний рахунок доручає Юридичній компанії вчинення комплексу юридичних дій від його чи від власного імені для досягнення необхідного правового результату.
1.3. Юридичні послуги – вчинені Юридичною компанією дії або їх комплекс, що спрямовані на представлення інтересів Клієнта у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями будь-якої формми власності, в органах нотаріату, захист прав та законних інтересів Клієнта, підготовку аналітичних висновків з питань застосування законодавства, підготовку проектів договорів, процесуальних документів, а також, вжиття інших юридично значимих дій з метою забезпечення законності, правопорядку та виконання предмету цього Договору.
1.4. Інші поняття, що вживаються в цьому Договорі, використовуються у значенні, передбаченому чинним в Україні законодавством.
2. Предмет Договору:
2.1. За цим Договором Юридична компанія зобовязується надавати Юридичні послуги Клієнту на підставах, в порядку й обсязі, визначеному Клієнтом та погодженому з Юридичною компанією, за бажанням Сторін в письмовому вигляді.
2.2. Юридичні послуги, що надаються на підставі та в рамках цього Договору, можуть мати одноразовий чи систематичний характер, складатися з комплексу дій чи самостійних операцій, необхідних й достатніх для досягнення поставленої Клієнтом мети.
2.3. На підставі та в рамках даного Договору, Клієнт має право на отримання 10 (десяти) усних та 3 (трьох) письмових консультацій без укладання додаткової угоди до цього Договору та не сплачуючи їх вартість.
3. Права та обовязки Клієнта:
3.1. Клієнт має право:
3.1.1. Визначати види і типи Юридичних послуг, які має надати Юридична компанія.
3.1.2. Формулювати завдання щодо конкретної ситуації, яка підлягає вирішенню.
3.1.3. Встановлювати за погодженням з Юридичною компанією умови, обсяг, порядок та строки надання юридичних послуг.
3.1.4. Одержувати документи правового характеру, підготовлені Юридичною компанією.
3.1.5. Вимагати від Юридичної компанії збереження повної конфіденційності всієї інформації, що стала відома Юридичній компанії при наданні юридичних послуг в рамках цього Договору.
3.1.6. Запрошувати представників Юридичної компанії на переговори, зустрічі, засідання, наради, збори, в процесі яких вирішується/вирішуються питання, для вирішення якого/яких надаються юридичні послуги на підставі та в рамках цього Договору.
3.1.7. Вимагати проведення додаткових зустрічей та/або засідань із залученням представників Юридичної компанії, якщо їх проведення безпосередньо впливає на якість результату виконання предмету цього Договору.
3.1.8. На підставі додаткової угоди залучати представників Юридичної компанії до надання інших юридичних послуг, незаборонених чинним законодавством України й таких, що не переслідують мету порушення законності та правопорядку.
3.1.9. Вимагати від Юридичної компанії надання щомісячного письмового звіту про проведену роботу та витрати, пов'язані з виконанням поставлених Клієнтом завдань.
3.1.10. Розірвати даний Договір в односторонньому порядку, попередивши про це Юридичну компанію за 1 (один) календарний місяць до бажаної дати припинення дії цього Договору.
3.1.11. Отримати від Юридичної компанії 10 (десять) усних та 3 (три) письмових консультацій без укладання додаткової угоди до цього Договору та не сплачуючи їх вартість на протязі всього терміну дії даного Договору.
3.1.12. За наявності реальної необхідності, вимагати максимально швидкого повернення оригіналів та копій документів, переданих Юридичній компанії для надання юридичних послуг в рамках та на підставі цього Договору.
3.2. Клієнт зобовязаний:
3.2.1. Дотримуватися вимог чинного в Україні законодавства та не вимагати від Юридичної компанії вчинення юридичних дій, що суперечать положенням чинного законодавства України.
3.2.2. Надавати Юридичній компанії інформацію, в тому числі документально оформлену, необхідну для якісного надання юридичних послуг, в повному обсязі та в обумовлені із Юридичною компанією строки.
3.2.3. Надавати на вимогу Юридичної компанії додаткову інформацію, якщо її застосування є необхідним для якісного виконання поставленого Клієнтом завдання.
3.2.4. Інформувати Юридичну компанію про можливі та/або наявні перешкоди, що можуть негативно вплинути на якість надання юридичних послуг.
3.2.5. Своєчасно, у встановлені додатковою угодою/додатковими угодами строки, оплачувати вартість наданих послуг та обгрунтовану вартість додаткових витрат, понесених Юридичною компанією у зв’язку із виконанням предмету цього Договору.
4. Права та обовязки Юридичної компанії:
4.1. Юридична компанія має право:
4.1.1. Здійснювати господарську діяльність у сфері права, укладати відповідні договори, вживати всіх необхідних, законних та можливих заходів, спрямованих на реалізацію та захист прав й законних інтересів Клієнта.
4.1.2. Попередньо знайомитися з інформацією про вид та категорію юридичних послуг, якими бажає скористатися Клієнт.
4.1.3. Шляхом залучення своїх представників, брати участь спільно із Клієнтом у проведенні засідань, зборів, нарад, конференцій на яких озвучується чи письмово доводиться до відома присутніх інформація,
що має значення для якісного, повного та своєчасного надання юридичних послуг на підставі та в рамках цього Договору.
4.1.4. Вимагати від Клієнта передачі наявної інформації, необхідної та достатньої для якісного надання юридичних послуг.
4.1.5. Звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб, в тому числі підприємців, від імені Клієнта з клопотаннями та/або заявами про надання інформації, довідок, документів, що необхідні для надання якісних юридичних послуг.
4.1.6. Формулювати власний варіант вирішення поставленого Клієнтом завдання, обґрунтовуючи його правомірність, оптимальність та актуальність.
4.1.7. У разі виникнення не передбачуваних обставин з вини третіх осіб, Юридична компанія має право діяти без погодження, але виключно в інтересах Клієнта, дотримуючись про цьому умов даного Договору та чинного в Україні законодавства.
4.1.8. За необхідністю та за погодженням із Клієнтом залучати до надання окремих юридичних послуг спеціалістів, що не є найманими працівниками Юридичної компанії.
4.1.9. Одержувати належну оплату за надані юридичні послуги в рамках та на умовах цього Договору.
4.1.10. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі затримки Клієнтом оплати за надані юридичні послуги строком понад 2 (два) календарних місяці або у звязку з не наданням документів необхідних для вирішення завдань поставлених Клієнтом чи предявлення вимог, що мають явно виражені ознаки складу злочину передбаченого Кримінальним кодексом України. Юридична компанія може реалізувати своє право, закріплене у п. 4.1.10. цього Договору письмово попередивши Клієнта за 2 (два) тижні до бажаної дати припинення дії даного Договору. В день припинення дії Договору Сторони  ідписують, скріплюють підписом та печаткою (за навності) Акт приймання-передачі виконаних робіт та Акт приймання-передачі документів та/або їх копій, переданих для надання юридичних послуг.
Відмова Клієнта від підписання вказаного Акту не є перешкодою для припинення дії цього Договору.
4.1.11. Юридична компанія також має інші права, передбачені чинним законодавством України.
4.1.12. Юридична компанія має право відмовитись від подальшого виконання цього Договору, попередивши про такі наміри Клієнта за 1 (один) календарний місяць до бажаної дати припинення даного Договору.
4.2. Юридична компанія зобовязана:
4.2.1. Своєчасно, у встановлені цим Договором строки та в рамках даного Договору, надавати Клієнту якісні юридичні послуги.
4.2.2. Формулювати якісні, раціональні форми та способи вирішення завдань, поставлених Клієнтом.
4.2.3. Документально оформлювати юридичні дії, вчинення яких визнається наданими юридичними послугами.
4.2.4. Не допускати при виконанні поставлених Клієнтом завдань застосування законодавства, яке втратило чинність.
4.2.5. Надати Клієнту актуальні банківські реквізити, що застосовуються для оплати наданих юридичних послуг.
4.2.6. За наявності реальної необхідності, передати оригінали та/або копії документів Клієнту, надані ним для виконання предмету цього Договору.
4.2.7. Брати участь у нарадах, зборах, засіданнях, на яких вирішуються питання чи оприлюднюється інформація, що безпосередньо стосується предмету Договору чи поставлених Клієнтом завдань, шляхом залучення до таких подій свої представників.
4.2.8. За запитом Клієнта, не пізніше 5 (пятого) числа кожного місяця, що слідує за звітним періодом, надавати звіт про проведену роботу.
4.2.9. Надати Клієнту на протязі всього терміну дії цього Договору 10 (десять) усних та 3 (три) письмових консультації без укладання додаткової угоди до цього Договору та не вимагаючи від Клієнта сплати їх
вартості, фіксуючи надання цих консультацій з метою обліку надання зазначених консультацій та встановлення кількості не використаних консультацій.
4.2.10. Юридична компанія також виконує інші обовязки, передбачені чинним законодавством в Україні.
4.2.11. Юридична компанія в своїй господарській діяльності, пов’язаній з наданням юридичних послуг Клієнту, не повинна допускати вчинення правопорушень та інших недружніх дій.
5. Порядок оплати юридичних послуг:
5.1. Оплата юридичних послуг, наданих Юридичною компанією, здійснюються Клієнтом в національній валюті України, шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Юридичної компанії.
5.2. Вартість послуг за даним Договором визначається Юридичною компанією та закріплюється в рахунках на оплату інформаційно-консультаційних послуг в сфері права.
5.3. Терміни розрахунків Клієнта з Юридичною компанією зазначаються в рахунках на оплату інформаційно-консультаційних послуг в сфері права.
5.4. У випадку неможливості перерахувати або одержати перераховані грошові кошти з вини банку, в якому Юридична компанія має поточний рахунок, Сторони за спільною згодою вживають заходів, спрямованих на проведення належного розрахунку за надані послуги, в тому числі Сторони можуть за попередньою письмовою згодою обрати інший банк.
5.5. При належному виконанні умов цього Договору, Сторони підписують Акт про виконання зобовязаннь. Вище вказаний Акт підписується Сторонами після виконання обовязків, що випливають з цього договору та здйснення 100 (сто) відсоткового перерахунку грошових коштів, що виступають платою за надані юридичні послуги.
6. Відповідальність Сторін:

6.1. За невиконання своїх зобовязань за цим договором Сторони несуть відповідальність у встановленому законом порядку.
6.2. У випадку несвоєчасного надання та/або надання Клієнтом неналежної інформації та/або документів/копій, необхідних для виконання предмету цього Договору, Юридична компанія звільняється від відповідальності за порушення зобовязань, що виникають з цього Договору.
6.3. Юридична компанія звільняється від відповідальності у випадку, якщо запропонований нею варіант вирішення задачі не було виконано Клієнтом.
6.4. У випадку прострочення оплати наданих послуг, Клієнт сплачує на користь Юридичної компанії пеню в розмірі 100 (сто) гривень 00 (нуль) копійок за кожен день прострочення такого платежу.
6.5. Всі спори, що виникають при виконанні умов даного Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. У випадку не досягнення згоди, спір передається на розгляд до відповідного суду з урахуванням встановлених правил про підвідомчість та підсудність таких спорів.
7. Форс-мажорні обставини:
7.1. При виникненні форс-мажорних обставин Сторони звільняються від виконання своїх зобовязань за цим Договором на період дії зазначених обставин. Під форс-мажорними обставинами Сторони визнають події надзвичайного характеру, що не залежать від волі Сторін, а саме: оголошений військовий стан по всій території України, теракти, оголошення надзвичайного стану по всій території України, пожежі, повені, інші стихійні лиха або природні явища, страйки та масові безладдя, дії і рішення органів державної влади і управління, а також будь-які інші обставини, що не залежать від волі Сторін, якщо кожне з таких обставин унеможливлює належне виконання Сторонами умов цього Договору.
7.2. Сторони погодились з тим, що у випадку настання таких Форс-мажорних обставин як: оголошений військовий стан по всій території України, теракти, оголошення надзвичайного стану по всій території України, при наявності реальної можливості виконання предмету даного Договору, Сторони укладають додаткову угоду до цього Договору про продовження дії даного Договору.
7.3. Сторона, яка внаслідок Форс-мажорних обставин, що наступили, не може виконати свої зобовязання за цим Договором, повинна негайно, але не пізніше 3 (трьох) календарних днів, повідомити про це іншу Сторону та на першу вимогу протягом 30 (тридцяти) робочих днів надати іншій Стороні документ, виданий компетентним органом, що підтверджує дію таких форс-мажорних обставин.
8. Конфіденційність
8.1. Сторони вирішили, що відносини які виникають між ними на підставі даного Договору є конфіденційною інформацією, яка не підлягає розголошенню без попередньої згоди на це іншої Сторони.
8.2. Під конфіденційною інформацією Сторони визнають наступну інформацію: реквізити Сторін, предмет та суттєві умови даного Договору, документально та не документально закріплена інформація, яка пов’язана з цим Договором.
8.3. Обов’язок щодо не розголошення Конфіденційної інформації не розповсюджується на загальнодоступну інформацію.
8.4. У випадку, якщо до однієї із Сторін надійде офіційний та/або не офіційний запит про надання інформації, яка є конфіденційною згідно цього Договору, Сторона яка отримала цей запит має негайно повідомити про такий факт другу Сторону.
8.5. Вимога виконання п. 8.4. даного Договору розповсюджується також на ті випадки, коли запитувачем виступає суб’єкт, який має пряме право на одержання запитуваної інформації, у відповідності до чинного законодавства України.
9. Заключні положення
9.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання та скріплення печатками (за наявності) Сторін. Договір може бути розірваний кожною із Сторін достроково, з попередженням другої Сторони за 1 (один) календарний місяць до бажаної дати розірвання в письмовій формі. Ця умова не поширюється на п. 4.1.10. даного Договору.
9.2. Піписання Клієнтом тексту цього Договору є письмовим підтвердженням отримання ним свого примірника укладеного Договору в день його укладання та ознайомлення Клієнта з текстом даного Договору до моменту його укладання.
9.3. Укладаючи цей Договір, Клієнт погоджується з наступним: 9.3.1. Юридична компанія має значний практичний досвід в сфері права, стійкі партнерські стосунки із компаніями, які надають суміжні послуги, що надасть можливість якісно вирішити поставлені Клієнтом задачі. 9.3.2. Юридична компанія є клієнт-орієнтованою компанією. 9.3.3. Юридична компанія надає свої послуги юридичним та фізичним особам, резидентам та нерезидентам, не зважаючи на майновий стан, релігійні погляди та рассову приналежність. 9.3.4. При надані юридичних послуг Юридична компанія керується найвищими етичними стандартами, які застосовуються до аналогічних послуг в країнах Європейського союзу, керуючись відповідними діючими Дериктивами ЄС.
9.4. Шляхом підписання тексту цього Договору, Сторони визнають право на використання факсимільних штампів та/або печаток з боку кожної Сторони, в документах, які прямо передбачені даним Договором, створення та підписання яких вимагають умови цього Договору.

9.5. Підписання Клієнтом тексту цього Договору є письмовим погодженням Клієнта на отримання інформації по каналам звязку від Юридичної компанії, а також, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», добровільним наданням згоди на збір та обробку своїх персональних даних Юридичній компанії, з метою направлення інформації щодо, послуг, акцій, знижок, спеціальних пропозицій та перебігу процесу виконання предмету даного Договору, тощо. А саме, Клієнт надає згоду Юридичній компанії, на здійснення з персональними даними Клієнта наступні дії з використанням засобів автоматизації та/або без них: перевірку, уточнення, використання, розповсюдження, збір, систематизацію, класифікацію, накопичення, зберігання, оновлення, зміну, шифровку даних з використанням будь- яких засобів охорони, включаючи криптографічний запис на електроннному носії і їхнє  зберігання, створення і переробку переліків та інформаційних систем, що міститимуть персональні дані Клієнта, маркування, розміщення, транскордонну передачу персональних даних Клієнта, передачу з використанням засобів електронної пошти, в тому числі з використанням Інтернет ресурсів, а також знеособлення, блокування та знищення таких даних. Під даними маються на увазі дані, що вказані в п. 10.1. даного Договору.
9.5.1. Підписуючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що всі дані, вказані Клієнтом в цьому Договорі є дійсними.
9.5.2. Згода Клієнта на обробку свої персональних даних підтверджується підписом в п. 10.1. даного Договору та дійсна з дня набрання чинності цього Договору без строку обмеження її дії.
9.5.3. Згоду на обробку персональних даних Клієнта, може бути відкликано Клієнтом у письмовій формі.
9.6. Зміни та доповнення до даного Договору оформлюються додатковою угодою/додатковими угодами, виключно за взаємною згодою Сторін.
9.7. Даний Договір укладено в двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.
9.8. У випадку перекладу тексту цього Договору на іншу мову та виникнення проблеми щодо різночитання його умов, за основу приймається текст викладений українською мовою.
9.9. Цей Договір укладено в Києві, керуючись чинним українським законодавством. Якщо одна із Сторін на момент дії та виконання цього Договору знаходиться поза межами України, вона має дотримуватись умов даного Договору з урахуванням законодавства тієї держави, де вона перебуває в такий момент.